^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa w Korzecku

...Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy...

Komisja Rewizyjna

 

Skład Komisji Rewizyjnej

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgMichał Kwiatkowski- Przewodniczący Komisji

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgJarosław Lasa- Członek Komisji

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgKatarzyna Krzywda- Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad bieżącą działalnością stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji można dokooptować zastępcę członka Komisji spośród osób kandydujących do tej funkcji na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może być większa niż ilość członków pochodzących z wyboru.

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgkontrolowanie przynajmniej raz na kwartał, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze  szczególnym

uwzględnieniem gospodarki finansowej,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgwystępowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgwystępowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgprawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania

się przez Zarząd z jego Statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgopracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej