^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa w Korzecku

...Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy...

Walne Zgromadzenie

 

Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co dwa lata jako zebranie sprawozdawczo wyborcze.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków zwołuje się corocznie.

Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołujący zawiadamia pisemnie wszystkich członków w terminie co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

 

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni członkowie

zwyczajni– z głosem stanowiącym,

wspierający, honorowi, zaproszeni goście - z głosem doradczym.

Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

 Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków.

 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu zarządowi,
 3. wybór: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie na wniosek Zarządu planów działalności,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego.