^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa w Korzecku

...Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy...

Zarząd

 

Skład Zarządu:

1. Joanna Rylska-Ciepielewska     Prezes

2. Ewelina Gabryś                              Vice – Prezes

3. Helena Kłycińska                           Vice – Prezes

4. Joalanta Wróbel                            Sekretarz

5. Jolanta Kwas                                 Skarbnik

 

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, 2 Vice prezesów oraz sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Vice Prezes nie rzadziej niż raz na miesiąc, lub każdorazowo na żądanie większości członków Zarządu Komisji Rewizyjnej. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach stowarzyszenia, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgkierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgreprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgopracowywanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgpełnienie obowiązków pracodawcy dla pracowników Stowarzyszenia,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgzwoływanie Walnego Zgromadzenia,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgokreślenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgskładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,

http://www.stowarzyszenie-korzecko.pl/images/poly.jpgopracowywanie i składanie wniosków i projektów w celu pozyskania dodatkowych środków mających

na celu modernizację, lub rozwój „Małej Szkoły”